AKTIVITET

       

 

STÅNDPUNKTER

 

Flis anser det angeläget att:

  • inga undantag görs i behörighet för lärare i svenska som andraspråk,

  • bland den personal som rektor utser, utbildade andraspråkslärare på skolorna är involverade i steg 1 och 2 i Skolverkets kartläggningsmaterial, som lanserades 1 januari 2016, och mer generellt de delar som rör litteracitet,

  • utbildade andraspråkslärare på skolorna är involverade i användningen av Skolverkets bedömningsmaterial för nyanlända och andraspråkselever, som lanserades 2017. I anslutning till såväl kartläggnings- som bedömingsmaterial framhåller FLIS också att andraspråkslärare och specialpedagoger har olika kompetensområden och är utbildade för två skilda fenomen,

  • kunskapen om flerspråkighet och andraspråksutveckling ökar hos förskolepersonal, som har en viktig roll för små barns språkutveckling; eftersom behörighetskrav i svenska som andraspråk saknas för förskollärare finns stor variation inom gruppen. Riktade kompetensutvecklingssatsningar behövs, för vilket både huvudman och förskolechef har ansvar.

© 2014 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode